“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” 

(Lpfö 18 s.7).

Vår vision är att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämlik, kreativ och utvecklande lärandemiljö. En miljö som utmanar och utvecklar varje enskilt barn utifrån dess specifika förutsättningar och intressen. Vi är den lilla förskolan som vill få varje barn att stråla.