Årsstämma 2017


onsdag 8 mars 2017
Ordinarie årsstämma för Föräldrakooperativet Solstrålen, ekonomisk förening, organisationsnummer 7696123988, hålls måndag 20 mars kl. 18.00 på förskolan. Ingen föranmälan krävs. Välkomna!
 
Dagordning
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Godkännande av röstlängd. 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Frågan om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
8. Revisorns berättelse.
9. Fastställande av resultat och balansräkning.
10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöter.
12. Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
13. Fastställande av budget.
14. Fastställande av medlemsavgift.
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av revisor.
18. Val av valberedning.
19. Övriga ärenden. 
20. Mötets avslutande.
 
MVH
Styrelsen


Stängd för kommentarer.